ข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์“ยากับคุณ” (Ya&You)

การใช้บริการจากเว็บไซต์“ยากับคุณ” (yaandyou.net) ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้

  1. ข้อมูลในเว็บไซต์นี้รวบรวมจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีแหล่งความรู้ด้านยาที่สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก และเพื่อให้การใช้ยาเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
  2. ข้อมูลเหล่านี้มิได้มุ่งหมายเพื่อทดแทนคำแนะนำของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ใดใด เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลอื่นประกอบการตัดสินใจร่วมด้วย
  3. ข้อมูลยาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งวิชาการทั้งในและต่างประเทศ แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการขึ้นทะเบียนยาแตกต่างกัน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โปรดดูเอกสารกำกับยา
  4. เนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เรียบเรียงขึ้นตามหลักวิชาการในช่วงเวลาที่จัดทำเท่านั้น การพัฒนาความรู้และการวิจัยใหม่ๆที่เกิดขึ้นในภายหลัง อาจทำให้เกิดข้อแนะนำที่แตกต่างจากนี้ได้
  5. เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือการอื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
  6. บทความและสื่อต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นการเรียบเรียงและสะท้อนความเห็นของผู้เขียนหรือผู้จัดทำแต่ละรายเท่านั้น คณะจัดทำเว็บไซต์“ยากับคุณ”ไม่ขอรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการใช้ข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าว
  7. เว็บไซต์นี้และข้อมูลที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์นี้ มิได้มุ่งหมายในการระบุว่าผู้ป่วยรายใดรายหนึ่งหรือการเจ็บป่วยกรณีใดกรณีหนึ่งจะต้องใช้ยาแบบใด ขนาดเท่าใด หรือไม่ควรใช้ยาแบบใด ขนาดใด ผู้ป่วยแต่ละรายอาจจะมีความจำเป็นเฉพาะราย การใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายหรือเฉพาะโรค ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรผู้เชียวชาญ คณะผู้จัดทำเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณ๊ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเนื่องมาการนำข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไปใช้ประโยชน์
  8. ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาโดยชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก กระจายหรือจำหน่ายจ่ายแจก บางส่วนหรือทั้งหมดจากข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร ถือเป็นการกระทำอันผิดกฎหมายอันเป็นการละเมิด และผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษตามที่กฎมายได้กำหนดไว้