ที่มายากับคุณฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย เปิดตัวโครงการ Ya&You
ยากับคุณ” (Ya&You) เป็นเว็บไซต์สำหรับสืบค้นและบริการข้อมูลความรู้ด้านยาและสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมการใช้ยาและการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
ซึ่งร่วมกันพัฒนาขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (มูลนิธิวพย.)


          ในทุกยุคทุกสมัย สังคมไทยเล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งของเรื่องยาต่อชีวิตและสุขภาพ โดยจัดให้ยาเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ การใช้ยาอย่างถูกต้องทั้งในด้านชนิดของยา ขนาด รูปแบบ และวิธีใช้ เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อผลของยาในการรักษาและป้องกันโรค แต่ยังพบว่ามีการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมาก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ใช้ยามีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับยาที่ตนเองใช้ ในขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือเภสัชกรมักมีเวลาจำกัดในการอธิบายข้อมูลต่างๆ ให้กับผู้ป่วยทุกคนอย่างครบถ้วนชัดเจน เนื่องจากภาระงานมาก ดังนั้นหากผู้ใช้ยามีความรู้ความเข้าใจในยาที่ตนเองใช้หรือภาวะสุขภาพของตน สามารถใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม จะส่งผลให้การใช้ยาได้ผลการรักษาที่ต้องการ ช่วยลดโอกาสการเกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ อันตรายจากการใช้ยา รวมถึงสามารถใช้ยาอย่างคุ้มค่า ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอีกด้วย

          ในประเทศที่พัฒนาแล้ว มีเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลด้านยาและสุขภาพหลายแหล่ง ซึ่งจัดทำโดยองค์กรวิชาการต่างๆ จำนวนมาก เพื่อเป็นทางเลือกที่หลากหลายในสังคมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเปิดกว้าง การพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวหน้า จำเป็นต้องพัฒนาแหล่งความรู้ต่างๆ โดยทุกภาคส่วนมีบทบาทในการร่วมทำประโยชน์ให้แก่สังคม

          การมีเว็บไซต์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และเห็นผลการสืบค้นเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่าย จึงมีประโยชน์ในการ empower ให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ยาและดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล คลินิก และร้านยา ก็สามารถใช้ข้อมูลจาก “ยากับคุณ” (Ya&You) เพื่อช่วยในสื่อสารกับผู้ป่วยได้อีกด้วย

          มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (มูลนิธิวพย.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลยาและสุขภาพที่ถูกต้อง รวดเร็ว และสะดวก จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาเว็บไซต์นี้ขึ้น การจัดทำเว็บไซต์ “ยากับคุณ” (Ya&You) เป็นการประสานความเชี่ยวชาญด้านยาของมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา กับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นการเปิดมิติใหม่ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศไทย

          การจัดทำข้อมูลยาในฐานข้อมูลนี้ คณะทำงานได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ทั้งต่างประเทศและในประเทศ เช่น American Society of Health-System Pharmacists-Drug Information (AHFS-DI), Drug Information Handbook, Micromedex, และฐานข้อมูลสำหรับผู้บริโภค เช่น MedlinePlus, CareNote , Drugs.com, DrugDigest, Patient UK ข้อมูลเหล่านี้จะถูกประมวลตามหัวข้อในด้านต่างๆ ของตัวยาโดยทีมเภสัชกร ข้อมูลที่ประมวลเสร็จดังข้างต้น จะได้รับการตรวจสอบโดยเภสัชกรอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านยา เพื่อสอบทานความถูกต้องเรียบร้อย และการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

           นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับตัวยาต่างๆแล้ว เว็บไซต์ “ยากับคุณ” (Ya&You) ก็ยังจัดทำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับยา โรค และการดูแลสุขภาพในรูปแบบบทความและวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาเข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์ด้วย 

          การพัฒนาเว็บไซต์ “ยากับคุณ” (Ya&You) เป็นงานที่ลงทุนลงแรงสูง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติและมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยาร่วมลงทุนในการพัฒนาระยะแรก งานจัดทำเว็บไซต์สามารถดำเนินการได้สำเร็จด้วยความร่วมแรงร่วมใจของบุคคลจำนวนมาก การดำเนินงานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและระยะยาวเพื่อสาธารณประโยชน์ จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้และผู้ที่สนใจ โดยสามารถสนับสนุนได้ด้วยการบริจาค การให้ทุนในการจัดทำข้อมูลเฉพาะด้าน และการให้ทุนในการดำเนินการรูปแบบอื่นๆ รวมถึงการร่วมสนับสนุนข้อมูลความรู้ต่างๆ เช่น โดยการให้ข้อมูล การร่วมเขียนเนื้อหาความรู้ และร่วม update ข้อมูล เนื่องจากความรู้และเทคโนโลยีด้านยาและสุขภาพมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ จึงมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มมากขึ้นอยู่เสมอ การดำเนินงานเว็บไซต์ “ยากับคุณ” (Ya&You) จะมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย (update) อย่างต่อเนื่อง

           เว็บไซต์ “ยากับคุณ” (Ya&You) เปิดตัวในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นและศึกษาข้อมูลและความรู้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้

 

1. คณะผู้กำหนดนโยบาย

ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย
ศ.ภก.ดร.ภักดี โพธิศิริ
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
คุณมานิจ สุขสมจิตร
รศ.ภญ.ธิดา นิงสานนท์
ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์  
ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
รศ.ภญ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์
ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
ผศ.ภญ.ดร.ภูรี อนันตโชติ

2. คณะผู้จัดทำข้อมูล

ผศ.ภญ.ดร.ภูรี อนันตโชติ
พต.หญิง ภญ.ดร.ศนิตา หิรัญรัศมี
อ.ภญ.อินทิรา กาญจนพิบูลย์
ภก.ศรายุทธ ทัฬหิกรณ์
ภญ.สุธีรา เตชคุณวุฒิ
ภญ.จิตติมา ลัคนากุล
ภก.ปรัชญา เจตินัย
ภญ.สุธีรา ทาระพันธ์
ภญ.จิราภรณ์ อุษณกรกุล
ภญ.สุชาดา ธนภัทร์กวิน
ภญ.อัญมณี พิพัฒน์ทั้งสกุล
ภญ.อาภามาศ สีตะสิทธ์
ภญ.ปฐมา เทพชัยศรี
ภญ.นวลพรรณ ปุณณกานนท์
ภญ.พลอยวรงค์ เหลืองไตรรัตน์
ภญ.ตรีชฎา บุญจันทร์
ภญ.ประภัสสร เกิดพันธ์ลาภ
ภก.อาณัติ สกุลทรัพย์ศิริ
ภญ.มนทิรา เรี่ยวเดชะ
ภก.วีระเกียรติ บุญกนกวงศ์
ภญ.ชลธิศ ปาสาทิกา
อ.ภก.วิศรุต บูรณสัจจะ
ภญ.วิมลิน จิรบุญไพสิฐ
ภญ.มณีนุช ดีเสมอ
ภก.พิทวัส บุญวัฒนวิบูลย์
ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
ภญ.อารียา พันธุ์สุริยานนท์
ภญ.วัชรา วิภาคกิจ
ภก.สุทธิศักดิ์ วิภาคกิจ
ภก.ปณิธิ ศักดิ์ตระกูลกล้า

3. คณะผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
คุณสุธิดา กุลวัฒนาภรณ์
คุณชัยวุฒิ สีทา
คุณสุธน วงศ์สุชาต
ดร.มารุต บูรณรัช
คุณทวีพงศ์ อารียโสภณ
คุณไข่มุกข์ ปั้นแตง
ภญ.วราลี วิราพร
คุณศรัญญา เกษงาม 
คุณปารณัท เกิดผล
คุณจันทร์เพ็ญ ไพนรินทร์
ภญ.ณัฐกานต์ ประสบสายพรกุล
ภญ.ศิรินทิพย์ เพชราภิรัชต์
ภญ.กรกมล ชัยวัฒนเมธิน
ภญ.พัชรา วงษ์สุวรรณ
คุณธฤติมา สุธีระกุลชัย
คุณณวิบุล สฤษฎิ์ราชโยธิน
คุณอรัญญา คำพรหมมา
คุณรัตนา ลันขุนทด
คุณวีรวิ เพ็ญชาติ
คุณบวรวรรณ อินจำปา