สถานการณ์ปัจจุบันโควิด-19 (COVID-19) การรักษาด้วยยา และการป้องกันสำหรับประชาชน