นม...อาหารสุขภาพเพื่อลูกรัก

 บทความโภชนาการ 

รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

นมเป็นอาหารธรรมชาติที่มีความสำคัญตอชีวิต ขณะที่ลูกนอยอยูในวัยทารก นมแมเปนแหลงอาหารที่ใหสารอาหารที่เพียงพอกับความตองการในการเจริญเติบโตทั้งทางรางกายและสมอง ใหภูมิตานทานแกทารก องคกรอนามัยโลกแนะนำ วา คุณแมสามารถใหนมลูกอยางเดียวโดยไมตองมีอาหารอื่นหรือแมแตน้ำได้  จนลูกอายุ 4-6 เดือน เมื่อเติบโตขึ้นนมก็ยังเปนสิ่งจำเปนอยู หลังอายุ 4-6 เดือนทารกจะไดอาหารเสริมตามวัยอยางอื่นเพิ่มขึ้นจนคอยๆ กลายมาเป็นอาหารหลัก สวนนมแม่จะเปลี่ยนเป็นอาหารเสริมแทน ตอมาเมื่อลูกโต…คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...

 

http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/knowledge/view.php?id=194