รังนก

 บทความโภชนาการ 

รังนก

รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากผลการวิเคราะห์สารอาหารของรังนกสำเร็จรูปทั้ง 2 ยี่ห้อที่มีขายในท้องตลาด จะเห็นว่า พลังงานที่ได้จากรังนกสำเร็จรูปนี้ได้จากนํ้าตาลกรวดที่เติมลงไปและมีปริมาณน้อยกว่าไข่ไก่ 1 ฟอง หรือประมาณ 1 ใน 3 ของนม 1 กล่อง ในแง่โปรตีนถ้าต้องการได้โปรตีนเท่ากับไข่ไก่ 1 ฟอง จะ ต้องรับประทานรังนกถึง 26 ขวด หรือถ้าจะให้ได้โปรตีนเท่ากับนม 1 กล่องจะต้องรับประทานรังนกถึง 34 ขวด หรืออีกนัยหนึ่งปริมาณ โปรตีนในรังนกสำเร็จรูป 1 ขวด (70-75 มล.) เท่ากับ…คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด...