ขนมจีนนํ้ายาปักษ์ใต้

 บทความโภชนาการ 

ขนมจีนนํ้ายาปักษ์ใต้

ผศ.ดร.สมเกียรติ โกศัลวัฒน์

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

คุณค่าทางโภชนาการของขนมจีนนํ้ายาปักษ์ใต้ จัดว่ามีสัดส่วนของพลังงานที่ได้จากโปรตีน ไขมัน

และคาร์โบไฮเดรตที่ดี และมีพลังงานไม่มาก จากตารางจะเห็นว่าขนมจีน 1 จานมีปริมาณอาหารประมาณ 3

ขีด หรือ 305 กรัม ให้พลังงานเพียง 256กิโลแคลอรี่ ซึ่งอาหารจานเดียวทั่วๆไป จะให้พลังงานระหว่าง 350-

500 กิโลแคลอรี่ ปริมาณโปรตีนซึ่งได้จากปลา มีอยู่ประมาณ 12 กรัม คิดเป็นร้อยละ 24 ของปริมาณที่

แนะนำ ให้บริโภคประจำวัน ซึ่งเกือบจะเป็นปริมาณ 1 ใน 3 ของปริมาณโปรตีนที่ควรได้รับประจำวัน ส่วน

ไขมันในขนมจีนนํ้ายาปักษ์ใต้จานนี้ มีไขมันน้อยคือเพียง 9.2 กรัม คิดเป็นร้อยละ 14 ของปริมาณไขมันที่

แนะนำ ให้บริโภคประจำวัน...คลิกเพื่ออ่านรายละ เอียดทั้งหมด...