ขนมจีนนํ้าพริก

 บทความโภชนาการ 

ขนมจีนนํ้าพริก

ผศ.ดร.สมเกียรติ โกศัลวัฒน์

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล

ขนมจีนนํ้าพริกหนึ่งจานมีนํ้าหนักโดยประมาณ 3 ขีดครึ่ง หรือ 370 กรัม ให้พลังงาน 500 กิโลแคลอรี่ จะเห็นว่าพลังงานที่จะได้จากอาหารจานนี้ค่อนข้างสูง ลองเทียบกับขนมจีนนํ้ายาจะได้ประมาณ 330

กิโลแคลอรี่ พลังงาน ที่มากกว่านี้คงเนื่องจากส่วนประกอบของขนมจีนนํ้าพริกมีถั่วลิสงป่นซึ่งจะให้ไขมัน

และโปรตีนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีลักษณะของนํ้าพริกที่ราดจะข้นกว่า คือมีกะทิมากกว่า จึงทำให้ได้ไขมันและ

พลังงานมากกว่านํ้ายา อีกทั้งรสชาดที่หวานเล็กน้อย ก็ทำให้มีพลังงานจากนํ้าตาลได้ ปริมาณโปรตีนของ

ขนมจีนนํ้าพริก...คลิกเพื่ออ่านรายละ เอียดทั้งหมด...