ว่าด้วยเนื้อสัตว์ ตอนที่ 4 มาดูว่า ไขมันสูง มีอะไรบ้าง

 บทความโภชนาการ 

ว่าด้วยเนื้อสัตว์ ตอนที่ 4 มาดูว่า ไขมันสูง มีอะไรบ้าง: ข้อมูลจาก http://www.facebook.com/whatdidsheeat