ไข้หวัด หรือ ไข้หวัดใหญ่ ???

 ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ 

ตารางเปรียบเทียบอาการของไข้หวัดกับไข้หวัดใหญ่