เปอร์เซ็นต์ของเม็ดเลือดแดงเทียบกับปริมาตรของเลือด (Hct)

 โรคระบบเลือดและน้ำเหลือง 

ค่าทางห้องปฏิบัติการ :  Hct (Hematocrit)

ชื่ออื่นๆ :  Crit, Packed cell volume (PCV)


ค่าทางห้องปฏิบัติการนี้คืออะไร:
เม็ดเลือดแดงHematocrit เป็นเปอร์เซ็นต์ของเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเทียบกับปริมาตร ของเลือดทั้งหมด ค่านี้ใช้บอกภาวะโลหิตจาง หรือ ความข้นของเลือด โดยค่านี้จะขี้นอยู่กับจำนวนและขนาดของเม็ดเลือดแดง แสดงค่าออกมาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ เช่น หากได้ค่า Hct = 40% หมายความว่า มีจำนวนเม็ดเลือดแดง 40 มิลลิลิตรเทียบกับปริมาตรเลือด 100 มิลลิลิตร

ค่าทางห้องปฏิบัติการนี้สำคัญอย่างไร
ค่า Hemotocrit ใช้ในการ


ค่าปกติ

หากมีใบรายงานแสดงผลเลือด (ถ้ามี) ให้ยืดตามค่าที่ระบุนั้นเป็นหลัก

เพศชาย  40.7 - 50.3%

เพศหญิง 36.1 - 44.3%ค่าผิดปกติ:
 1.  น้อยกว่าค่าปกติ ( ค่าน้อยกว่า 36 %) อาจเกิดได้จาก
  • การเสียเลือด
  • เม็ดเลือดแดงถูกทำลายจากยา หรือสารเคมี
  • การขาดสารอาหาร (ธาตุเหล็ก, โฟเลท, วิตามิน บี 6, วิตามินบี 12)
  • โรคต่างๆ ทั้งที่มีแต่กำเนิดและเกิดขึ้นในภายหลัง (มะเร็ง, ไตวายเรื้อรัง, ตับแข็งโลหิตจางจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ Sickle cell anemia, ทาลัสซีเมีย (Thalassemia) เป็นต้น)
  • ภาวะน้ำเกิน (Overhydration)
 2. มากกว่าค่าปกติ (  ค่ามากกว่า 50%) อาจเกิดได้จาก
  • การสร้างมากเกินไป
  • ภาวะขาดน้ำ (Dehydrate)
  • โรคทางปอดขั้นรุนแรง

การจัดการ:
หมอฉีดยาให้เด็กผู้หญิง     เนื่องจากสาเหตุของค่า Hematocrit ผิดปกติ เกิดได้จากหลายสาเหตุ หากตรวจค่าผิดปกติควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อหาสาเหตุและทำการแก้ไขอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เป็นไปตามดุลพินิจของแพทย์ต่อไป

ข้อควรทราบ

 1. Hematocrit สามารถลดลงได้เล็กน้อยระหว่างการตั้งครรภ์ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาตรน้ำในหลอดเลือด


เอกสารอ้างอิง

 1. Hematocrit. Medlineplus. Last updated: Feb 9, 2010. [cited in 26 Febuary 2012].  Available from http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003646.htm.
 2. Hematocrit. Lab Tests Online®. American Association for Clinical Chemistry (AACC). Last modified:  September  6, 2011.. [cited in 26 February 2012].  Available from http://labtestsonline.org/understanding/analytes/hematocrit/tab/test .


เรียบเรียงโดย ภญ.แพรววิภา เพ็ชรมาก