โปรตีนในเม็ดเลือดแดง (Hb)

 โรคระบบเลือดและน้ำเหลือง 

ค่าทางห้องปฏิบัติการ : Hb (Hemoglobin)

ชื่ออื่นๆ : Hgb


ค่าทางห้องปฏิบัติการนี้คืออะไร:
  Hemoglobin เป็นโปรตีนในเม็ดเลือดแดง ที่ทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนไปยังอวัยวะอื่นๆของร่างกาย การตรวจค่า Hemoglobin สามารถบ่งบอกได้ว่าเลือดสามารถขนส่งออกซิเจนและนำส่งของเสียจากร่างกายออกทางปอดได้ดีหรือไม่

 

ค่าทางห้องปฏิบัติการนี้สำคัญอย่างไร
ค่า Hemoglobin ใช้ในการ

ค่าปกติ

หากมีใบรายงานแสดงผลเลือด (ถ้ามี) ให้ยืดตามค่าที่ระบุนั้นเป็นหลัก

เพศชาย  13.8 – 17.2 g/dL  (หน่วย กรัมต่อเดซิลิตร)

เพศหญิง 12.1 – 15.1 g/dL 


ค่าผิดปกติ
 1. น้อยกว่าค่าปกติ (  ค่าน้อยกว่า 12 กรัมต่อเดซิลิตร) ค่าน้อยกว่าปกติ หมายถึง โปรตีนขนส่งออกซิเจนและนำส่งของเสียได้ไม่ดี ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย และไม่มีแรงได้ อาจเกิดได้จาก
  • การเสียเลือด
  • เม็ดเลือดแดงถูกทำลายจากยา หรือสารเคมี
  • การขาดสารอาหาร (ธาตุเหล็ก, โฟเลท, วิตามิน บี 6, วิตามินบี 12)
  • โรคต่างๆ ทั้งที่มีแต่กำเนิดและเกิดขึ้นในภายหลัง (มะเร็ง, ไตวายเรื้อรัง, ตับแข็ง, โลหิตจางจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ Sickle cell anemia, ทาลัสซีเมีย (Thalassemia) เป็นต้น)
  • การขาดเอนไซม์บางชนิด (G6PD-defeciency)
  • ภาวะน้ำเกิน (Overhydration)
 2. มากกว่าค่าปกติ (ค่ามากกว่า 18 กรัมต่อเดซิลิตร) อาจเกิดได้จาก
  • การสร้างมากเกินไป
  • ภาวะขาดน้ำ (Dehydrate)
  • โรคทางปอดขั้นรุนแรง

 

การจัดการ
หมอฉีดยาให้เด็กผู้หญิง         เนื่องจากสาเหตุของค่า Hemoglobin ผิดปกติ เกิดได้จากหลายสาเหตุ หากตรวจพบค่าผิดปกติควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อหาสาเหตุและทำการแก้ไขอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เป็นไปตามดุลพินิจของแพทย์ต่อไป

ข้อควรทราบ

 1. Hemoglobin สามารถลดลงได้เล็กน้อยระหว่างการตั้งครรภ์
 2. Hemoglobin จะให้ค่าสูงสุดในเวลาประมาณ 8 โมงเช้า และให้ค่าต่ำสุดในเวลาประมาณ 2 ทุ่ม
 3. ผู้ที่สูบบุหรี่จัดจะมีค่า Hemoglobin สูงกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่


เอกสารอ้างอิง

 1. Hemoglobin. Medlineplus. Last updated: Feb 9, 2010. [cited in 26 Febuary 2012].  Available from http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003645.htm.
 2. Hemoglobin. Lab Tests Online®. American Association for Clinical Chemistry (AACC). Last modified:  September 6, 2011.. [cited in 26 February 2012].  Available from http://labtestsonline.org/understanding/analytes/hemoglobin/tab/test.


เรียบเรียงโดย ภญ.แพรววิภา เพ็ชรมาก