อะซีติลโคลีน

 โรคระบบประสาทและสมอง 

          อะซีติลโคลีน (acetylcholine) เป็นสารเคมีในสมองที่สำคัญซึ่งหลั่งออกมาจากปลายของเส้นใยประสาทบริเวณ เชื่อมต่อ ทำหน้าที่ช่วยให้กระแสประสาทถูกส่งสัญญาณผ่านจากเซลประสาทหนึ่งไปสู่อีกเซล ประสาทหนึ่งได้ สารเคมีในสมองที่ทำหน้าที่รับส่งสัญญาณระหว่างเซลล์เช่นนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "สารสื่อประสาท"

          การค้นพบ

  1. อะซีติลโคลีนเป็นสารเคมีในสมองชนิดแรกที่ถูกค้นพบโดยแพทย์ชาวออสเตรียที่ภาย หลังหันมาทำงานวิจัยทางเภสัชวิทยาชื่อ Otto Loewi ในปี ค.ศ. 1921 ผลงานชิ้นนี้ทำให้ท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ และสรีรวิทยาในปี ค.ศ. 1936

  2. อะซีติลโคลีนเป็นสารสื่อ ประสาทตัวแรกที่ถูกค้นพบ ซึ่งถูกหลั่งจากปลายประสาทโดยมีโคลีนจากตับ เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ปลายประสาทที่สร้างอะซีติลโคลีนจะดูดซึมโคลีนเข้าสู่ไซโตพลาสซึมโดยระบบตัว พาที่ใช้พลังงาน เพื่อรวมกับกลุ่มอะซิติลโคเอนไซม์เอ โดยใช้เอนไซม์โคลีนแอซิติลทรานสเฟอเรสได้อะซิติลโคลีนสะสมไว้ในกระเปาะเวสซิเคิลที่ปลายแอกซอน เมื่อกระแสประสาทวิ่งมาถึงปลายประสาทจะเปิดช่องให้แคลเซึยมอิออน (Ca++) เข้าไปในปลายประสาท เพื่อช่วยดึงกระเปาะเวสซิเคิล ให้สัมผัสเยื่อหุ้มเซลล์แล้วหลั่งแอซิติลโคลีน หลายพันโมเลกุลผ่านช่องว่าง ซิแนปส์ ไปกระทำต่อรีเซปเตอร์ที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ถัดไป

          หน้าที่

  1. อะซีติลโคลีนเป็นสารเคมีในสมองทำหน้าที่เกี่ยวกับความจำ และกระบวนการเรียนรู้

  2. อะซีติลโคลีนเป็นสารที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย รวมทั้งกล้ามเนื้อเรียบของอวัยวะภายใน

  3. อะซีติลโคลีนเป็นสารสื่อประสาทที่ถูกหลั่งจากปลายประสาท มีคุณสมบัติทั้งในด้านการกระตุ้นและยับยั้งระบบประสาท ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวรับสัญญาณ

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...