โรคธาลัสซีเมีย (thalassemia)

 โรคระบบเลือดและน้ำเหลือง 

          โรคธาลัสซีเมีย (thalassemia) เป็น ปัญหาสาธารณสุขสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย คนไทยร้อยละ 1 หรือประมาณ 600,000 คน เป็นโรคธาลัสซีเมีย และร้อยละ 40 ของประชากรไทยเป็นพาหะของโรค แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยทุกคนจะต้องมีอาการรุนแรงเสมอไป ผู้ป่วยส่วนใหญ่กว่า 5 แสนคนจะเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดเอช ซึ่งเกิดจากแอลฟ่า 1 ผนวกกับแอลฟ่า 2 หรือแอลฟ่า 1 ผนวกกับซีเอส โดยจะมีอาการซีดตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลาง

ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินที่ผิดปกติ

          ในเลือด 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตรมี เม็ดเลือดแดงประมาณ 5 ล้านเซลล์ ในเม็ดเลือดแดงแต่ละเซลล์มีสารสีแดงที่เรียกว่าฮีโมโกลบินประมาณ 300 ล้านโมเลกุล โครงสร้างของโมเลกุลของฮีโมโกลบีนควบคุมโดยยีนความผิดปกติที่ยีนแม้น้อยนิด ก่อให้เกิดความผิดปกติในการสร้างฮีโมโกลบิน

          ความผิดปกติในการสร้างฮีโมโกลบิน โดย เกิดเป็นฮีโมโกลบินชนิดผิดปกติ ที่พบแล้วกว่า 1000 ชนิด ในประเทศไทยก็พบหลายชนิด เช่น ฮีโมโกลบิน ศิริราช ฮีโมโกลบินอานันทราช ฮีโมโกลบินสยาม ฮีโมโกลบินธนบุรี ฮีโมโกลบินตาก ฯลฯ แต่ที่พบบ่อยในประเทศไทย คือ ฮีโมโกลบินอี (Hb E) และ ฮีโมโกลบินคอนสแตนท์ สปริง (Hb Constant Spring)

 

... Click อ่านรายละเอียดทั้งหมด ...