การตรวจเพิ่มเติมเมื่อสงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

 โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด  โรคระบบประสาทและสมอง 

ผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองจะได้รับการวินิจฉัยและการตรวจเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

 

            การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองอาศัยประวัติและการตรวจร่างกายเป็นสําคัญ การตรวจพิเศษอื่น ๆ ได้แก่

 

 1. การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองจะช่วยให้การวินิจฉัยได้แม่นยํามากขึ้น สามารถทําได้รวดเร็ว มักจะทําในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันทุกราย

   

 2. การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ MRI จะตรวจได้ชัดเจนแม่นยํากว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ แต่กินเวลานานกว่าและราคาสูงกว่ามาก จึงมักใช้ในรายที่จําเป็น

   

 3. การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงหรืออัลตราซาวด์ ใช้ตรวจหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดใหญ่บริเวณคอได้เป็นอย่างดี จึงเป็นที่นิยมใช้ในการตรวจหาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันบริเวณนี้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตรวจหลอดเลือดสมองได้ด้วย

   

 4. การตรวจหัวใจ รวมถึงการตรวจคลื่นหัวใจ และการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ใช้ในกรณีที่สงสัยว่าอาจจะมีโรคหัวใจที่เป็นสาเหตุ

   

 5. การตรวจอื่น ๆ เช่นการตรวจเลือดเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของโรคและการตรวจภาพรังสีปอด

   

 6. การตรวจด้วยการฉีดสีเข้าหลอดเลือด ทําได้โดยการผ่านสายสวนเข้าไปในหลอดเลือดและฉีดสีเพื่อดูหลอดเลือดเป็นวิธีที่ค่อนข้างยุ่งยาก ใช้เฉพาะบางกรณีที่มีความจําเป็นเช่นตรวจหาหลอดเลือดโป่งพองในสมองเป็นต้น

   

 7. การตรวจเลือดเพื่อค้นหาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อดูโรคเบาหวาน การตรวจไขมันในเลือด การตรวจนับเม็ดเลือด เป็นต้น

Reference:

1.สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

2.สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

3.http://www.thaiclinic.com/braininfarct

4.http://www.neuro.or.th/journal

 

โดย นพท.หญิงอรนภัส มณีเทศ